BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

 

Görev Tanımları

 

 

TRANSPLANTASYON VE GEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GÖREV TANIMI FORMU

 

GÖREV

KALİTE KOMİSYONU VE ALT KOMİSYONLAR

YASAL DAYANAK

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Başkent Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi

GÖREVİN KISA 

TANIMI

Enstitüde kalite kültürünün ve kalite güvence sisteminin oluşması, gelişmesi ve yayılmasını sağlayacak faaliyetler planlamak, öneriler sunmak ve önlemler almak üzere 4 yıllığına görevlendirilirler. 

GÖREV VE  SORUMLULUKLAR

  • Komisyon biri güz yarıyılı biri bahar yarıyılı olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. 
  • Komisyon; iç değerlendirme çalışmalarını yürütür ve kalite kurumsal değerlendirme ve geliştirme çalışmalarının sonuçlarını  içeren yıllık iç değerlendirme raporunu hazırlar. 
  • Komisyon Enstitünün araştırma ve geliştirme, sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı ile ilgili stratejik hedeflerinin belirlenmesi,  izlenmesi, kontrol edilmesi ve gerektiğinde güncellenmesini  sağlar.